top of page

POMIARY ELEKTRYCZNE:
Pomiary Ochronne Instalacji Elektrycznych

mierniki.jpg

        Pomiary elektryczne to obowiązek ustawowy, który ciąży na właścicielu czy zarządcy każdego obiektu budowlanego oraz elektrycznych maszyn stacjonarnych.

Okres pomiędzy pomiarami nie powinien przekraczać pięciu lat. W pewnych ściśle określonych przypadkach wskazane jest częstsze sprawdzanie instalacji. Pomiar rezystancji izolacji w pomieszczeniach zagrożonych pożarem, wybuchem czy o wyziewach żrących należy wykonywać przynajmniej raz do roku. Z kolei w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy przeprowadzać raz na rok pomiar skuteczności w kwestii ochrony przeciwporażeniowej.

Wymagania w tym zakresie uregulowane są w Ustawie Prawo Budowlane, Ustawie Prawo Energetyczne, jak również w przepisach w rozporządzeniach wykonawczych dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwporażeniowej.

 

Instalacje elektryczne powinny zostać poddane następującym czynnościom:

- oględziny instalacji elektrycznej,

- pomiar rezystancji izolacji,

- sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej,

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych,

- sprawdzenie instalacji odgromowej,

- sprawdzenie wyłączników różnicowoprądowych,

 

Firma LUK ELECTRIC posiada odpowiednie uprawnienia, doświadczenie i certyfikowany osprzęt pomiarowy by kompleksowo wykonać dla Panstwa obiektu lub maszyny wszystkie wymagane przeglądy i pomiary elektryczne oraz dostarczyć protokoły pomiarowe z zaleceniami do eksploatacji.

bottom of page